วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การประกวดวาดภาพวันครู พ.ศ. 2556 พระแม่แห่งแผ่นดิน “ผู้ทรงเป็นครู”


         

คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2556 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออก และถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึกถึงพระคุณครู เชิดชูเกียรติคุณครูและวิชาชีพครูผ่านการวาดภาพ หัวข้อในการประกวดวาดภาพวันครู พ.ศ. 2556 คือ พระแม่แห่งแผ่นดิน “ผู้ทรงเป็นครู” โดยประกวดวาดภาพในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


การประกวด “วาดภาพวันครู” ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) สมัครเข้าประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้ดินสอสี สีชอล์กน้ำมัน 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) สมัครเข้าประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้สีโปสเตอร์ 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) สมัครเข้าประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำ 4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) สมัครเข้าประกวดเป็นทีม ๆ ละ 2 คน โดยใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำ


รางวัลที่ได้รับในระดับระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท


นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกวดวาดภาพ สมัครได้ที่สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองว่า “สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ” สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โดยวงเล็บไว้ที่มุมซองว่า “ประกวดวาดภาพ” โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์หมายเลข 0 2280 0048, 0 2281 4843, 0 2282 1309, 0 2282 3153 และ 0 2280 4334-8 ต่อ 508, 523, 586, 636 และ 671 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร และหนังสือรับรอง ได้ที่ www.ksp.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น