วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประกวดวาดภาพ ระบายสีกับคอลเกตในหัวข้อ "ฟ.ฟัน ขาวสวย ช่วยกันแปรง"
      กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสีในหัวข้อ "ฟ.ฟัน ขาวสวย ช่วยกันแปรง" ·เพื่อให้นักเรียนโกลเบิล อาร์ตได้มีส่วนร่วมแสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะของน้องๆเอง เพื่อเป็นตัวแทนนำผลงานชนะเลิศของเด็กไทยเข้าร่วมแข่งขัน "My Bright Smile" Global Calendar Art Contest ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และผลงานที่ชนะการแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 250 US$ และถูกตีพิมพ์ลงปฏิทินปี 2014 (Global Calendar) ที่ทางคอลเกตจะแจกไปทั่วโลก

กติกาการสมัคร

1.ผู้เข้าสมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง(ตามใบสมัครที่แนบมาให้)

2.หมดเขตรับใบสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ตามตราประทับไปรษณีย์) ส่งผลงานที่ตู้ ป.ณ. กลาง 571, กรุงเทพฯ 10500 (วงเล็บมุมซองโครงการ My Bright Smile)

3.ประกาศผลผู้เข้ารอบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 (โดยทางบริษัทฯจะติดต่อกลับตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งในใบสมัคร)

ที่มา ใบสมัครและรายละเอียดที่ http://www.globalart.co.th

กติกาการประกวดวาดภาพระบายสี

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี

2.หัวข้อการประกวด ฟ.ฟันขาวสวย ช่วยกันแปรง เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ไม่จำกัดเทคนิคและการใช้สี อาทิ ดินสอสีไม้ สีน้ำ สีเทียน สีชอล์ก ฯลฯ (พร้อมเขียนคำบรรยายสั้นๆไว้หลังภาพ)

3.ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน

4.ใช้กระดาษวาดภาพขนาด A3 (29.7 x 42 ซม.) 100 ปอนด์

5. ไม่สามารถลอกผลงานจากนิตยสาร,หนังสือ หรือภาพใดๆจากอินเตอร์เน็ตได้

6.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด


เกณฑ์การตัดสิน

- ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

-ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนด 20 คะแนน

-การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน

-การให้สีสัน 20 คะแนน

-ความประณีต สวยงามและความสมบูรณ์โดยรวม 20 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน

รางวัลจากการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ My Bright Smile (ประจำประเทศไทย) - เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

- ใบประกาศนียบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - เงินทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

- ใบประกาศนียบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

 ใบประกาศนียบัตร

- รางวัลชมเชย  เงินทุนการศึกษา 1,000 บาท

 ใบประกาศนียบัตร

การประกวดวาดภาพระบายสี เจริญศรีไนท์พลาซ่า ประจำปี ๒๕๕๕


 วันประกวด วันที่ ๑๕-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตัดสินการประกวด วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

* สถานที่ประกวด ณ บริเวณลานเจริญศรีไนท์พลาซ่า หลังโรงเรียนเทศบาล ๒ มุขมนตรี

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

* ตัดสินการประกวด วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

โดยจัดให้มีการประกวด ดังนี้

- การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับอุดมศึกษา/นักศึกษาระดับชั้นปวช./ปวส./วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

- ประเภททีมๆละ ไม่เกิน ๕ คน (ไม่จำกัดเพศ)

- หัวข้อการประกวด “เจริญศรีไนท์พลาซ่าที่คุณอยากเห็น”หลักเกณฑ์การประกวดวาดภาพระบายสี

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน


- ระดับอุดมศึกษา/และประชาชนทั่วไป ต้องเป็นนักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา/และประชาชนทั่วไป เช่น นักศึกษาระดับชั้นปวช./ปวส./วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

๒. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

- เป็นประเภททีม (ผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน ๕ คน)

๓. การสมัครเข้าร่วมการประกวด

- กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ในวันและเวลาราชการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์เจริญศรีไนท์พลาซ่า หลังโรงเรียนเทศบาล ๒

มุขมนตรี


๔. วิธีการดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขัน

๔.๑ ขนาดผนังปูนที่ใช้ในการแข่งขัน

- ขนาด กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๖ เมตร

๔.๒ ฝ่ายจัดการประกวดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ดังนี้

- กำแพงปูน/ปูนดิบ/สีและแปลง (ซึ่งทุกทีมจะจัดให้เหมือนกัน)

๔.๓ ระยะเวลาในการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

- ทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดจะสะดวกในการวาดภาพ (ไม่จำกัดเวลาแล้วแต่สะดวกใน

การวาด แต่ต้องอยู่ในช่วงวันที่ ที่กำหนดซึ่งวันสุดท้าย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ จะปิดการ

วาดภาพ เวลา ๑๕.๐๐ น.)


๕. เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน

- ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบของภาพ ๒๐ คะแนน

- ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน

- เทคนิคการใช้สี ๒๐ คะแนน

- ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่กำหนด ๒๐ คะแนน

- ความประณีต ความสมบูรณ์ของภาพ ๒๐ คะแนน


๖. รางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ

- รางวัลดีเด่น จำนวน ๓ รางวัลๆละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ

- รางวัลความคิริเริ่มสร้างสรรค์ จำนวน ๕ รางวัลๆละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ


๗. สถานที่จัดการประกวด

- บริเวณลานเจริญศรี ไนท์พลาซ่า หลังโรงเรียนเทศบาล ๒ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


¯ ทีมที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลชมเชย ทีมละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ¯

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประกวดวาด STORYBOARD "เกาะติดทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ 24 ชม กับช่อง MUTV ได้ที่ทางจีเอ็มเอ็มสปอร์ต"Concept การประกวด  
"เกาะติดทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ 24 ชม กับช่อง MUTV ได้ที่ทางจีเอ็มเอ็มสปอร์ต"
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการถ่ายทอดรายการ MUTV ทาง จีเอ็มเอ็มสปอร์ต
- เปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากแฟนๆกีฬาช่องจีเอ็มเอ็มสปอร์ต
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ขั้นตอนการส่งผลงาน
1.  ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นกลุ่ม หรือ เดี่ยว ก็ได้ไม่จำกัด และหนึ่งกลุ่ม หรือ หนึ่งท่าน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้นงาน
2.  ออกแบบ story board ใน Concept “เกาะติดทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ 24 ชม กับช่อง MUTV ได้ที่ทางจีเอ็มเอ็มสปอร์ต" โดยมีความยาวไม่เกิน 1 นาที
3.  ภาพ story board คือ การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของโฆษณา โดยแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ อาทิ ข้อความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงพูด และแต่ละอย่างนั้นมีลำดับของการนำเสนอ ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อน หลัง อะไรจะปรากฏพร้อมกัน
4.  รูปแบบของผลงาน สามารถทำได้ 2 แบบคือ
     a.   การวาดภาพสีหรือขาวดำ พร้อมระบุคำบรรยาย เสียงประกอบ และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น
     b.   การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคสร้างภาพ พร้อมระบุคำบรรยาย เสียงประกอบ และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น
5.  ขนาดไฟล์งานตามรูปแบบที่ระบุไว้ (ออกแบบไม่เกิน 20 ช่อง,ขนาดช่อง กว้าง 10 ซม. ยาว 13 ซม.) จัดส่งเป็นไฟล์งาน
MUTV-STORY-BOARD.jpg
6.  การจัดส่งผลงานทางอีเมล์ผลงานโดยตั้งชื่อไฟล์ผลงาน เป็นชื่อผู้ส่งงาน ส่งผลงานมาที่ gmmsport.event@gmail.com โดยเขียนในช่องหัวเรื่อง (subject) ของอีเมล์ว่า ส่งผลงาน Storyboard เข้าประกวดโครงการ “เกาะติดทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ 24 ชม กับช่อง MUTV ได้ที่ทางจีเอ็มเอ็มสปอร์ต" โดยมีขนาดไฟล์ของภาพรวมทั้งหมดไม่เกิน 5 MB
7. ปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ย 2555
8.  ประกาศผลผู้เข้ารอบ 3 ธันวาคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.gmmsport.com และ www.facebook/gmmsport
*หมายเหตุ วันและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงาน 
1. ผู้ส่งผลงานและเจ้าของผลงานจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน รวมทั้งผลงานที่ส่งประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
2. กรณีมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกา ข้อใดข้อหนึ่งและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริงผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด
4. การตัดสินของคณะกรรมการหรือเจ้าของโครงการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ของจีเอ็มเอ็มสปอร์ต โดยจะไม่มีการนำผลงานจัดส่งคืนให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือนำผลงานดังกล่าวมาดัดแปลงตามความเหมาะสม
7. การส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่า ผู้สมัครและส่งผลงาน ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงาน
8. กรณีคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ไม่มีผลงานใดเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการประกวดใหม่อีกครั้ง

เกณฑ์การตัดสิน 
- แนวความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น มีเอกลักษณ์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ และสามารถทำได้จริง 

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 
ผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 10,000 บาท กล่อง GMM Z พร้อมแพ็คเกจดูฟรี 1 ปี พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1รางวัล
เงินรางวัล 5,000 บาท กล่อง GMM Z พร้อมแพ็คเกจดูฟรี 1 ปี พร้อมใบประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศลำดับที่ 2 จำนวน 1รางวัล
เงินรางวัล 3,000 บาท กล่อง GMM Z พร้อมแพ็คเกจดูฟรี 1 ปี พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
กล่อง GMM Z พร้อมแพ็คเกจดูฟรี 1 ปี พร้อมใบประกาศนียบัตร
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่าเงินรางวัล

*ทั้งนี้ทีมงานขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ที่มา : จีเอ็มเอ็มสปอร์ต

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประกวดวาดภาพ ระบายสีเทียน หัวข้อ "ครอบครัวของฉัน"

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ขอเชิญน้องๆเข้าร่วมสนุก พร้อมรับของรางวัลมากมาย กับการประกวดวาดภาพพร้อมระบายสีเทียนให้สวยงาม ในหัวข้อ "ครอบครัวของฉัน"
ซึ่งมีกติกาดังนี้ น้องๆที่วาดภาพต้องอายุไม่เกิน 9 ขวบ , ระบายสีด้วยสีเทียนเท่านั้น , กำหนดส่งภาพและกด Like ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 
2555 , ถ่ายภาพ น้องถือภาพที่วาดพร้อมระบายสีเรียบร้อย และอัพโหลดภาพมาที่ Facebook.com/chiangmairam.hospital ทั้งนี้ภาพตัวจริงที่น้องวาด ต้องนำส่งไปรษณีย์มาที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เลขที่ 8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 และการตัดสินจากคะแนน กดLike รวมกับคะแนนตัดสินจากคณะกรรมการมากที่สุดถือเป็นที่สุด

โดยงานนี้ประกาศผลในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 รางวัลที่ 1 ของขวัญมูลค่า 4,000 บาท พร้อมคูปองตรวจประเมินพัฒนาการเบื้องต้น รางวัลที่ 2 
ของขวัญมูลค่า 3,000 บาท พร้อมคูปองตรวจประเมินพัฒนาการเบื้องต้น รางวัลที่ 3 ของขวัญมูลค่า 1,500 บาท พร้อมคูปองตรวจประเมินพัฒนาการเบื้องต้น และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ตุ๊กตาสัตว์น้อยคนละ 3 ตัว พร้อมคูปองตรวจประเมินพัฒนาการเบื้องต้น
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-5392-0333 ทุกวันในเวลาทำการ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประกวด วาดภาพระบายสี วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555 หัวข้อ “ภูมิพลมหาราชา พระบุญญาเกริกไกร ร้อยรัดดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน ”


คลังพลาซ่า ขอเชิญน้องๆที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวด วาดภาพระบายสี
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555

หัวข้อ ภูมิพลมหาราชา พระบุญญาเกริกไกร ร้อยรัดดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน

ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ 11.00น.เป็นต้นไป
ณ อีเว้นท์ฮอลล์ชั้น7 คลังพลาซ่าจอมสุรางค์

เกณฑ์การประกวด

1. ผู้สมัครเป็นชายหรือหญิงก็ได้ 
     โดยแบ่งการรับสมัคร ออกเป็น 4 ระดับ คือ
1.1           ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
1.2           ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
1.3           ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1.4           ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
2.  ผู้สมัครต้อง  กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งพร้อม
     หลักฐาน   ภายในระยะเวลาที่กำหนดเปิดรับสมัคร

 หลักฐานการสมัคร
 1.   หนังสือรับรองทางโรงเรียน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน ฉบับ
 2.   รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

ขั้นตอนการประกวด
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 3 และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 6                     
ผู้ประกวด จะต้องวาดภาพ ระบายสี ด้วยสีช็อค
ขนาดกระดาษ 11 x 15 นิ้ว
ใช้เวลาในการวาด ระบายสี  3 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 6                                     
ผู้ประกวด จะต้องวาดภาพ ระบายสี ด้วยสีโปสเตอร์หรือ สีน้ำ  ขนาดกระดาษ 15 x  22 นิ้ว
ใช้เวลาในการวาด ระบายสี 3 ชั่วโมง

โดยทั้ง 4 รุ่น ประกวดแข่งขัน เวลา 12.00 15.00 น.
หัวข้อในการวาดภาพในครั้งนี้คือ
ภูมิพลมหาราชา พระบุญญาเกริกไกร ร้อยรัดดวงใจไทยทั้งแผ่นดิน
ผู้เข้าประกวดแข่งขัน ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การวาดพร้อมสีมาเอง โดยทางห้างฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมกระดาษ  สำหรับวาดภาพไว้ให้ 


รางวัล
รุ่นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -3 , 4 - 6
รางวัลยอดเยี่ยม     1  รางวัล
ทุนการศึกษา 2,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลดีเด่น                                   1  รางวัล
ทุนการศึกษา 1,500 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลสร้างสรรค์  1  รางวัล
ทุนการศึกษา 1,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย         2 รางวัล
ทุนการศึกษา 500 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลปลอบใจ    3 รางวัล                                                            
ทุนการศึกษา 300 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ

รุ่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 , 4 - 6
รางวัลยอดเยี่ยม     1  รางวัล
ทุนการศึกษา 3,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลดีเด่น                                   1  รางวัล
ทุนการศึกษา 2,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลสร้างสรรค์  1  รางวัล
ทุนการศึกษา 1,000 บาท + ใบประกาศเกียรติคุณติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ประชาสัมพันธ์คลังพลาซ่าทั้ง2 สาขา
และคลังวิลล่าสุรนารายณ์ 044-260336-40 ต่อ 1709

ที่มา : http://www.klangplaza.com

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประกวดวาดภาพ “พ่อหลวงในดวงใจไทยทั้งชาติ”
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมเฉลิมพระเกียรติ “อัครศิลปิน” ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
“พาพ่อไปหอศิลป์ เทิดพระเกียรติอัครศิลปิน รวมใจศิลป์ถวายพระพร”
ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.
ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี
ดาวน์โหลดกำหนดการได้ทา
http://www.culture.go.th/subculture8/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๒ ๙๘๖ ๕๐๒๐-๔
ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
- การขับร้องเพลงลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติ “อัครศิลปิน” และอภิปราย จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินลูกทุ่ง
นายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ
นายไพรัช สังวริบุตร ศิลปินแห่งชาติ
นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงษ์ ชาตรี) ศิลปินแห่งชาติ
นายประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ
นางผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ
นายสมเศียร พานทอง (ชาย เมืองสิงห์) ศิลปินแห่งชาติ
นายชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ
นายชุติเดช คงอยู่ (ครูเทียม) ผู้ทรงคุณวุฒิ
รุ่ง สุริยา ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง
ฝน ธนสุนธร ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง
ยิ่งยง ยอดบัวงาม ศิลปินนักร้องลูกทุ่ง
- การแสดงจากคณะดารานักแสดงในละครเจ้าหญิงแตงอ่อน โดยนายไพรัช สังวริบุตร ศิลปินแห่งชาติ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมวงดนตรีลูกทุ่งจากรายการชิงช้าสวรรค์ อาทิ อาร์ม ชิงช้าสวรรค์ , ปิค อัมพวัน, ภูผา วันเฉลิม , อ้อม ด่านขุนทด , หลีถัง บึงกาฬ , แอน ชญาดา
- นิทรรศการภาพถ่าย “พ่อลูกผูกพัน” เป็นภาพพ่อลูกคัดเลือกโดย
นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร และนายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ 
- การประกวดวรรณกรรม “พาพ่อไปหอศิลป์” โดย
นายวัฒนะ บุญจับ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิเวศน์ กันไทยราษฎร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

- ประกวดวาดภาพ “พ่อหลวงในดวงใจไทยทั้งชาติ” 

ตัดสินการประกวด โดย

ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ

ศาสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติ

ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ

นายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์


ที่มา : https://www.facebook.com/thesupremeartisthall

การประกวดผลงานภาพวาดในหัวเรื่อง “สุขพอเพียง”

 • ศิลปะนับว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถแสดงออกถึงความคิด ความงามและทักษะทางด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มูลนิธิเด็กตัวเล็กจึงจัดประกวดวาดภาพศิลปะขึ้น เพื่อค้นหาและส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถทางด้านศิลปะแก่เด็กๆและเยาวชน

  วัตถุประสงค์
  เพื่อพัฒนาศิลปินระดับเยาวชน ให้มีความคิดสร้างสรรค์บนฐานของความสุขพอเพียงในสังคมปัจจุบันและพัฒนาศิลปะขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กๆและเยาวชนในที่ต่างๆได้มากขึ้น จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงานภาพวาดในหัวเรื่อง “สุขพอเพียง” ขึ้น

  คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่
  1.การประกวดผลงานระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
  2.การประกวดผลงานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  การประกวดศิลปะสร้างสรรค์ ปี 2555
  ส่งผลงานประกวดในหัวเรื่อง “สุขพอเพียง” โดยให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ ความสุข ความพอเพียง เป็นภาพวาดลงบนกระดาษ(80 ปอนด์ หรือ 100 ปอนด์)ขนาด30*42 ซ.ม. สามารถใช้เทคนิคการวาดภาพระบายสีตามชนิดที่ตนเองถนัด มีช่วงระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด คือ
  1ระยะเวลาสร้างสรรค์ผลงาน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  2.ระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2555 โดยส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ มูลนิธิเด็กตัวเล็ก เลขที่ 117/10 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งของทางไปรษณีย์เป็นวันสุดท้ายของการส่ง
  3.ประกาศผลการตัดสิน 15 ธันวาคม 2555 ทาง www.smallkidsfoundation.or.th
  4.จัดแสดงผลงาน วันที่ 10 – 15 มกราคม 2556 และจะมีการมอบรางวัล ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่มูลนิธิเด็กตัวเล็ก

  กติกาในการประกวด ภาพวาด หัวเรื่อง “สุขพอเพียง”
  1.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพลงบนกระดาษ 80 ปอนด์หรือ 100 ปอนด์ให้เต็มพื้นที่ขนาด 30*42 ซ.ม.
  2.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตั้งชื่อภาพ พร้อมบรรยายความหมายของภาพ ลงบนกระดาษ A4 ความยาวพอประมาณ
  3.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถใช้สีตามชนิดที่ตนเองถนั
  4.ผลงานทุกชิ้นจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าประกวด และถือเป็นสิทธิ์ของมูลนิธิเด็กตัวเล็ก
  5.ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 3 ชิ้น
  6.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารจากสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส อื่นๆ
  7.ผู้ส่งผลงานต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบส่งผลงานให้ครบถ้วน

  เกณฑ์การพิจารณาและตัดสิน
  การพิจารณาตัดสินผลงาน โดยการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ทางด้านศิลปะเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
  1.ผลงานแสดงออกถึงความงามทางสุนทรียภาพได้อย่างชัดเจน
  2.ผลงานแสดงออกถึงความสมดุลระหว่างความคิด รูปแบบ วิธีการแสดงออกได้อย่างสอดคล้องกัน
  3.ผลงานแสดงออกตรงตามหัวข้อกำหนด
  4.ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  5.ผลงานมีเอกลักษณ์ชัดเจนในการแสดงออกเฉพาะตัว

  รางวัล
  คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะตัดสินรางวัลตามระดับชั้น โดยกำหนดรางวัล ดังนี้
  1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  -รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
  -รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
  -รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
  -รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท
  2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  -รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 18,000 บาท
  -รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
  -รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 8,000 บาท
  -รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

  ทั้งนี้คณะกรรมการจะเพิ่มหรืองดรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ ตามความเหมาะสม
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-8990350,081-7721739 ,081-8088446 ,087-5006484


  มูลนิธิเด็กตัวเล็ก (SMALL KIDS FOUNDATION) 117/10 หมู่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน , 10170ประกวดวาดภาพความเสมอภาคทางการศึกษา


ประกวดวาดภาพความเสมอภาคทางการศึกษา หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2555

องค์การสหประชาชาติ ผู้ริเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิง เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และเอเชียใต้ (EAP/SA UNGEI) ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวดเพื่อสนับสนุนความเสมอภาคในด้านการศึกษาระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "บทบาทของครูเพื่อให้เด็กหญิงและเด็กชายได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ"
โดยผู้สมัครควรมีอายุไม่เกิน 18 ปี และอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดควรแสดงถึงมุมมองที่ว่าครูจะทำอะไรหรืออย่างไรได้บ้างเพื่อให้เด็กหญิงและเด็กชายได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ในกระดาษขนาด A4 โดยสามารถเป็นภาพสี หรือขาว/ดำ และใช้อุปกรณ์วาดภาพประเภทใดก็ได้ อาทิเช่น ดินสอเทียน ดินสอสี หรือสีน้ำ ฯลฯ ในจำนวนไม่เกิน 1 ภาพ สำหรับภาพวาดที่ส่งทางอีเมลล์ จะต้องจัดทำในรูปแบบ TIFF, EPS หรือ JPEG ด้วยความละเอียดของภาพอย่างน้อย 300 ดีพีไอ
ภาพที่ส่งเข้าประกวดอาจมีข้อความสั้นๆประกอบ (ไม่เกิน 200 คำ)ในภาษาใดก็ได้เพื่อบรรยายภาพ หรือบรรยายความตั้งใจของผู้วาด แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2555 และประกาศผลในเดือน ธันวาคม 2555
ภาพวาดจำนวน 15 ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในสมุดบันทึกและเตรียมการสอนของครู ที่องค์การสหประชาชาติผู้ริเริ่มให้การศึกษาแก่เด็กผู้หญิง เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และเอเชียใต้ จะจัดพิมพ์และแจกจ่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และจะได้รับการเผยแพร่ในเว็ปไซต์ รวมทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่างๆของผู้จัดการประกวดในโอกาสต่อๆไป โดยผู้ชนะทั้ง 15 จะได้รับประกาศนียบัตร "Certificate of Merit" และสมุดบันทึกจำนวน 3 เล่มเป็นที่ระลึก
ผู้สมัครกรุณาส่งใบสมัครและภาพประกวด พร้อมทั้ง ระบุชื่อ ชื่อสกุล อายุ เพศ และประเทศ มาที่: ยูเนสโก กรุงเทพฯ แผนก APPEAL 920 สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 10110 หรือ อีเมล์: gender.bgk@unesco.org
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unescobkk.org/news/article/-81a9e527ee/ หรือwww.unescobkk.org/education/gender
ที่่มา  http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=415487

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ครั้งที่ 2 ในงาน Baan Silom Art Contest 2012 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช, ทางบริษัท Central Marketing Group Intertrade Co., Ltd (CMGI) และโครงการ ‘บ้านสีลม อาเขต’ (สีลม 19) ขอเชิญชวนนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 (สมัครในนามโรงเรียน / โรงเรียนละ 1 ทีมๆละ 2 คน) เข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ครั้งที่ 2 ในงาน Baan Silom Art Contest 2012 ด้วยเทคนิค “สีชอล์คน้ำมัน” หัวข้อ "น้ำพระทัยในหลวง" ชิงทุนการศึกษา 15,000 บาท ณ 'บ้านสีลม' ในวันพฤหัสฯที่ 15 พ.ย. 55 เวลา 9.00-16.00 น. พร้อมร่วมกิจกรรมงานศิลป์เชิงสร้างสรรค์จาก MASTERART

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาด ‘บ้านสีลม อาเขต’ โทร 086-340-1820-1 


ที่มา : www.facebook.com/baansilomarcade
รายงาน : เมธาสิทธิ์ วงศ์จันทร์ทิพย์

ประกวดวาดภาพระบายสีในเทศกาลดูนกเอเชีย ครั้งที่ 3สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST) ขอเชิญน้องๆประกวดวาดภาพระบายสีในงาน เทศกาลดูนกเอเชีย ครั้งที่ 3 (3rd Asian Bird Fair) ภายใต้หัวข้อ “นก – ทูตแห่งไมตรี ดัชนีบอกความสมบูรณ์” ชิงโล่ห์รางวัล ทุนการศึกษา และของที่ระลึก
ระดับการประกวด
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สมัครและร่วมประกวดภายในงาน
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สมัครและประกวดวันที่ 10 พ.ย. 2555 เวลา 11:00-15:00 น.
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สมัครและประกวดวันที่ 11 พ.ย. 2555 เวลา 8:00-12:00 น.
กติกา
1. ใช้สีไม้ในการประกวดเท่านั้น
2. ขนาดผลงาน 26×37.5 ซม.
ประกาศและมอบรางวัล วันที่ 11 พ.ย. 2555 เวลา 16:00 น.
หมายเหตุ
1. ผู้จัดงานจะเตรียมกระดาษและอุปกรณ์บางส่วน
2. ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี 5% ณ ที่จ่าย


ที่มา : http://www.bcst.or.th
รายงาน : เมธาสิทธิ์ วงศ์จันทร์ทิพย์

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เขียนลื่นไหล ไปกับฝันที่ยิ่งใหญ่ กับปากกาบิค ปีที่ 2
เขียนลื่นไหล ไปกับฝันที่ยิ่งใหญ่ กับปากกาบิค ปีที่ 2

กติกา

1. วาดภาพความฝันของน้องๆ ด้วยปากกาลงบนกระดาษ โดยในภาพให้เขียนข้อความว่า "Think Big Think Bic" ลงไปด้วย
2. ถ่ายรูปที่วาดเอาไว้โดยให้มีปากกาบิคอยู่ในรูปถ่ายนั้นด้วย แนะนำให้ย่อรูปภาพให้มีขนาดประมาณ 1024 x 768 พิกเซล เพื่อเวลาเพื่อนๆ มาร่วมโหวตจะได้โหลดดูรูปได้เร็วขึ้น
3. อัพโหลดภาพวาดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.facebook.com/thinkbic/app_451684954848385
4. ในขั้นตอนการอัพโหลดรูป ให้ระบุชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา / รายละเอียดของภาพเข้ามาด้วย 

ของรางวัล

 
iPhone 5 16 GB จำนวน 1 รางวัลสำหรับภาพวาดที่ถูกใจคณะกรรมการ 


iPad 16 GB 3G+Wifi จำนวน 1 รางวัล สำหรับภาพที่ได้คะแนนโหวตสูงที่สุด 

ระยะเวลาส่งภาพ

ตั้งแต่ 1 ตค. - 30 พย. 55 

ระยะเวลาโหวต

ตั้งแต่ 1 ตค. - 15 ธค. 55

หมายเหตุ : 

* ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมส่งภาพประกวดให้กับนักเรียนและนักศึกษาเท่านั้น

ที่มา : www.facebook.com/thinkbic

รายงาน : เมธาสิทธิ์ วงศ์จันทร์ทิพย์

ประกวดงานจิตรกรรมและวาดภาพ "พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า”


            โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดงานจิตรกรรมและวาดภาพ "พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” และประกวดภาพถ่าย "ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองศรีราชา”  เนื่องในวาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ซึ่งตรงกับวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล 110 ปี อีกทั้ง องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระองค์ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาธารณสุข วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดังนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการ "เฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน และเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 110 ปี โดยจัดมีให้กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ คือการประกวดงานจิตรกรรม/วาดภาพในหัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” และการประกวดภาพถ่าย ภาพในอดีต หัวข้อ "ภาพเก่า เล่าเรื่องเมืองศรีราชา” ภาพปัจจุบัน "ตามรอยเสด็จ สมเด็จพระพันวัสสาฯ ณ ศรีราชา”
          สำหรับการประกวดงานจิตรกรรม/วาดภาพ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3, 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, 4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ 5. นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยสามารถ ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (งานประชาสัมพันธ์) 290 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ส่วนการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ”ภาพเก่า เล่าเรื่องเมืองศรีราชา” เป็นภาพเก่าที่ถ่ายจากอดีตในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาและอำเภอเกาะสีชังโดยมีความเก่าไม่ต่ำกว่า 25 ปี และหัวข้อตามรอยเสด็จ สมเด็จพระพันวัสสาฯ ณ ศรีราชา ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่แสดงภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม อาคารสถานที่ และธรรมชาติของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ดังนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ตลาดศรีราชา, เกาะลอยศรีราชา และวัดพระพุทธบาทบางพระ (ในสังกัดวัดบางพระวรวิหาร) โดยต้องส่งผลงานภาพถ่ายภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ซึ่งรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทรศัพท์ 038-320200 ต่อ 3123, 3153

ที่มา : http://pr.prd.go.th

รายงาน : เมธาสิทธิ์ วงศ์จันทร์ทิพย์

ประกวดวาดภาพ "พ่อของฉัน"

กติกาการประกวดวาดภาพ "พ่อของฉัน"1. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดเป็นขนาด A3 เว้นที่กรอบ 1 นิ้ว ภาพเกี่ยวกับพ่อตั้งชื่อภาพ และอธิบายประกอบความยาว ไม่เกิน 3 บรรทัด
2. ผู้ประกวดแบ่งการตัดสินออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษา ประเภทงานสีไม้ กลุ่มที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทงานสีน้ำ
3. การผลงานที่ส่งเข้าประกวด สามารถส่งได้คนละ 1 ภาพเท่านั้น ภาพที่ส่งให้ติดลงบนกระดาษแข็งขนาด A3 (เพื่อป้องกันผลงานไม่ให้พับงอ) โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์มาที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. ทุกรูปจะต้องไม่มียี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นส่วนประกอบในรูป
5. ผู้จักกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ การปฏิเสธ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หากเห็นว่า การสมัครนั้นไม่เป็นไปตามกฎ และข้อตกลงของกิจกรรม หรือทำให้กิจกรรมการประกวดไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์โดยผู้จัดกิจกรรมการประกวดมีสิทธิ์เต็มที่ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดเป็นผู้ร่วมกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎในการร่วมกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยอมรับว่าไม่สามารถเรียกร้องข้อเสียหายใดๆ จากผู้จัดกิจกรรมได้ ซึ่งการใช้สิทธิตัดสินพิจารณาของผู้จัดกิจกรรมการประกวด นั้นจะไม่มีผลต่อการที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยชนะการประกวดใดๆ และไม่เคยเผยแพร่ในสื่อโฆษณามาก่อน หากพิสูจน์ภายหลังว่าเป็นภาพที่เคยเผยแพร่มาก่อน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้กลับคืน หรือตัดสิทธิ์ ในการรับรางวัล
7. การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดจะประกาศผ่านทาง เว็บไซต์ www.tv5.co.th
8. ห้ามมิให้เจ้าหน้าและผู้เกี่ยวข้อง ส่งรูปเข้าร่วมการประกวด
9. การตัดสินภาพจะแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ส่วน คือ
9.1. การตัดสินให้คะแนนจากคณะกรรมการ จะแบ่งเป็น 4 รางวัล คือ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลชมเชย
รวมทั้ง 2 ระดับ จำนวน 8 รางวัล
9.2. การโหวตโดยกด like ผ่านทาง Facebook มี 1 รางวัล จากคะแนนผู้ได้รับการโหวตสูงสุด รวมทั้ง 2 ระดับ จำนวน 2 รางวัล
10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดภาพใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
11. ภาพที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือก และรับรางวัลทุกภาพจะกลายเป็นทรัพย์สินของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
12. การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด และเป็นข้อยุติ

รางวัลระดับประถมศึกษารางวัลระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ15,00015,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 110,00010,000
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 25,0005,000
รางวัลชมเชย3,0003,000
รางวัลจากการโหวตโดยกด like2,0002,000


เปิดรับผลงาน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2555

ที่มา : www.tv5.co.th

รายงาน : เมธาสิทธิ์ วงศ์จันทร์ทิพย์

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประกวด ศิลปกรรม One Health (สุขภาพหนึ่งเดียว)
รายงาน : เมธาสิทธิ์ วงศ์จันทร์ทิพย์ผลงานเก่า ๆ ประกวดภาพเขียนจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย”
ผลงานเก่า ๆ ที่สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดภาพเขียนจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ขึ้น  ภายใต้แนวคิด “ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย”  อันแสดงให้เห็นถึงความผาสุกของปวงชนชาวไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงครองราชย์โดยทศพิธราชธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ที่มา www.kpi.ac.th


รายงาน : เมธาสิทธิ์ วงศ์จันทร์ทิพย์